صوت/ شعر شنیدنی؛ امان از این جدایی (با صدای مرحوم استاد شهریار)

آخرین خبر/ رﻫﯽ از ﻧﻮای ﻧﺎﯾﻢ ﺑﺰن و ﻫﻮای ﻧﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دﻣﯽ ﭼﻮ ﻧﯽ ﺑﻨﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻮای ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻃﻔﻠﯽ ، ﻃﺮب ﺟﻮاﻧﯽ از ﻣﻦ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺟُﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن از اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ

ﭼﻪ دﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻨﺶ ﻫﻤﻪ داغ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ
ﭼﻪ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﯿﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ درد ﻋﺸﻘﻢ
ﺑﻪ ﻋﻼج ﺑﯽ‌ﻃﺒﯿﺒﯽ و دوای ﺑﯽ‌دواﯾﯽ

ﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﺧﻠﻮت ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ آر ﺳﺮ ز ﺧﻮاﺑﻢ
ﺑﻪ ﺻﻔﺎی اﺻﻔﯿﺎ و ﺑﻪ وﻻی اوﻟﯿﺎﯾﯽ

در ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﺎزم ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻪ رخ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ

ﭼﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﺎﮐﺴﺎرش
ﺳﺮ ﺳﺮوری ﺑﺮآرد ﺑﻪ‌ﻣﻘﺎم ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ

ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ‌ﺧﺪا رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ
ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪه‌ام ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﺧﺪاﯾﯽ

ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺻﯿﺪ دل ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﺴﮑﯿﻦ
ﺑﻪ‌ﻧﻮاز از آن اﺳﯿﺮی ﺑﺮﻫﺎن از اﯾﻦ رﻫﺎﯾﯽ

ﺑﻪ‌ﺳﺘﺎره‌ای ﺳﺤﺮ ﮐﻦ ره وادی ﺷﺐ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺮ ﺑﺮ آرم ﺑﻪ دﯾﺎر روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺪ آﺷﻨﺎ و ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﺎی ﻋﺎﺷﻖ
در و دﺷﺖ ، ﻧﯿﻨﻮا ﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﻮای آﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ، ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ رﯾﺎﺿﺘﺖ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ از ﻫﻢ ﻣﻦ و زاﻫﺪ رﯾﺎﯾﯽ

ﺑﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﺸﻘﻢ
ﻣﮕﺮم ﻧﻪ وﻋﺪه دادی ﮐﻪ ﮐﺸﯽ و ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﯽ

ﻏﺰل ﻋﺮاﻗﯽ ای دل ﻧﻪ ﭼﻨﺎن دﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ دم زدن ﺗﻮاﻧﯽ دﮔﺮ از ﻏﺰل‌ﺳﺮاﯾﯽ

ﺷﺐ ﻫﺠﺮ ﺑﻮد و ﺷﻤﻌﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻔﺖ
ﺗﻮ ﺑﻪ‌ﺳﻮز ﺷﻬﺮﯾﺎرا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺎﯾﯽ

شهریار

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: آخرین خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *